DataSpring a Systém Compliance

Systém Compliance

Systém Compliance je soubor etických pravidel a zásad, který je platný pro celou skupinu KKCG. DataSpring s.r.o., jakožto součást skupiny KKCG, má Systém Compliance zaveden a zavazuje se všechna pravidla a zásady do Systému Compliance spadající, či s tímto související, dodržovat. V níže uvedených dokumentech naleznete nejzákladnější informace k jednotlivým oblastem, které systém Compliance pokrývá:

  • COMPLIANCE A SMLOUVY – ustanovení tvořící nedílnou součást uzavíraných smluv
  • ZÁSADY PROTIKORUPČNÍHO JEDNÁNÍ
  • COMPLIANCE A ETICKÉ JEDNÁNÍ

Compliance a smlouvy

Dokument obsahuje ustanovení týkající se uplatňovaných zásad proti úplatkářství a korupci, která jsou bezvýhradně inkorporována do smluv se zákazníky, dodavateli, prodejci či jinými obchodními partnery společnosti DataSpring s.r.o.

Smlouvy v rámci systému Compliance

 

Zásady protikorupčního jednání

Dokument podrobněji rozvádí zásady proti úplatkářství a korupci, které jsou zakotveny do smluv uzavíraných společností DataSpring s.r.o. (viz prolink výše)

Zásady protikorupčního jednání

 

Compliance a etické jednání

Dokument obsahuje přiblížení hodnot skupiny KKCG a jejich provázání na Systém Compliance, včetně některých zásad, jejichž dodržování je jak společností DataSpring s.r.o., tak skupinou KKCG vyžadováno.

Compliance a etické Jednání